Κοινωνική Λειτουργός


  • Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα με τους μαθητές, την οικογένεια και το σύλλογο διδασκόντων για την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και την πρόοδό του.
  • Παρακολουθεί την κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των παιδιών που αποφοιτούν από το σχολείο.
  • Εργάζεται και με τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, δηλαδή, εξατομικευμένα, με την οικογένεια και με την κοινότητα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών μας.
  • Τηρεί πάντοτε το επαγγελματικό απόρρητο.


Η Κοινωνική Λειτουργός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.